Advantages

Buannachdan

Advantages

Tha Gàidhlig a’ cur ri foghlam, eaconamaidh, dualchas, cànan agus cultar na h-alba mar aon de na cànain oifigeil na dùthcha. Tha barrachd tuigse aig luchd-labhairt na Gàidhlig air dearbh-aithne cultarach agus farsaing na h-Alba.

Gaelic makes a valuable contribution to Scotland's education, economy, heritage, language and culture as an official language of Scotland. Gaelic bilinguals have a better understanding of the wider Scottish cultural identity.

Tha rannsachadh a’ sealltainn gu bheil clann a tha a’ tuigsinn barrachd na aon cànan comasach air smaoineachadh ann an dòigh nas sùbailte agus nas cruthaile.

Research shows that children who understand more than one language are able to think more flexibly and creatively.

Tha dà-chànanas a’ cuideachadh clann ann a bhith nas mothachaile de chànain agus mar tha iad ag obair. Tha seo ga dhèanamh nas fhasa a bhith ag ionnsachadh cànain eile.

Being bilingual helps children become more aware of language itself and how it works. This makes it easier to learn other languages.

Tha raon farsaing de chothroman-obrach inntinneach agus eadar-dhealaichte ann do dhaoine òga le theisteanas ann an Gàidhlig. Tha ar sgoilearan a’ leasachadh sgilean a bhios gu math feumail ann an saoghal na h-obrach.

A wide range of interesting and different career opportunities exists for young people who have a qualification in Gaelic. Our pupils develop skills that are very useful in the world of work.